Leśny Zakład Doświadczalny jest jednostką terenową Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jesteśmy po to by:

 • prowadzić wzorcową gospodarkę leśną i rolną, wpływającą na podnoszenie jej poziomu w kraju i regionie oraz przysparzającą zysków,
 • zapewnić właściwą bazę materialną do realizacji prowadzonych w SGGW badań naukowych oraz wdrażania tych badań do praktyki gospodarczej,
 • tworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich przewidzianych w planach studiów,
 • prowadzić działalność edukacyjną formalną i nieformalną z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej adresowanej do różnych grup społecznych i zawodowych,
 • prowadzić przetwórstwo, skup i magazynowanie płodów,
 • prowadzić działalność usługową na potrzeby własne i na zewnątrz Zakładu,
 • prowadzić działalność handlową także w zakresie eksportu i importu.

Jesteśmy naturalnym pomostem pomiędzy teorią i praktyką leśnictwa

Leśny Zakład Doświadczalny (LZD) w Rogowie składa się obecnie z pięciu jednostek organizacyjnych o różnym charakterze, jednak ściśle ze sobą współpracujących:

 • Arboretum
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
 • Nadleśnictwo z gospodarstwem szkółkarskim
 • Ośrodek Hodowli Zwierzyny
 • Gospodarstwo Rolnicze w Puczniewie

W okresie 90 lat swego istnienia lasy doświadczalne stały się ważnym i liczącym się w kraju oraz za granicą ośrodkiem nauk leśnych o imponującym dorobku i dużym znaczeniu dla polskiego leśnictwa, spełniającym bardzo istotną rolę w procesie kształcenia przyszłych leśników i edukacji przyrodniczej społeczeństwa. Na terenie lasów SGGW w Rogowie funkcjonują terenowe pracownie naukowe katedr SGGW realizujące ich programy badawcze i dydaktyczne. Na podstawie materiałów badawczych zebranych w obiektach LZD w Rogowie wykonano dotychczas kilkadziesiąt rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkaset (ponad 900) prac dyplomowych. Wiele informacji uzyskanych w trakcie realizacji badań zamieszczono w kilkunastu podręcznikach akademickich oraz w bardzo licznych publikacjach, a także w opracowaniach o charakterze wytycznych, przyspieszając wdrożenie do praktyki wielu cennych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach gospodarki leśnej naszego kraju. Istniejąca w Rogowie baza hotelowa w postaci domu studenckiego „Jodełka” (rozbudowana dawna bursa SGGW), domu profesorskiego pod nazwą „Belwederek” i “Domu pod Bukiem” może pomieścić w komfortowych warunkach ok. 200 osób.

Oferujemy

 • Drewno iglaste i liściaste z certyfikatem PEFC
 • Sadzonki drzew i krzewów ozdobnych o udokumentowanym pochodzeniu
 • Zwiedzanie Arboretum i Alpinarium
 • Profesjonalną organizację szkoleń i konferencji
 • Zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna
 • Zielone szkoły i obozy przyrodnicze
 • Zajęcia na leśnych ścieżkach poznawczych
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Konkursy i olimpiady o tematyce przyrodniczej, leśnej i ekologicznej.
Fot. A. Grad